18 oktober 2021

Reglement 35e editie Bossche 100 op 26 en 27 januari 2024

Reglement van de 35e Bossche 100

Neem hier goed notie van, vóórdat je je gaat inschrijven!

 1. Deelname aan de Bossche 100 geschiedt geheel op eigen risico. De Bossche 100 is niet geschikt voor onervaren wandelaars die zelden of nooit eerder een 100 km liepen. Met andere woorden, om deze zware, winterse tocht tot een goed einde te brengen, is het zeer gewenst om ervaring te hebben met meerdere lange afstandstochten.
 2. Tenminste de helft van de Bossche 100 wordt ’s nachts afgelegd. Deelnemers zijn daarom verplicht tot de tweede hoofdrust een reflectievest (over een eventuele rugzak heen) te dragen en een zaklamp bij zich te dragen.
 3. Deelnemers zijn verplicht zich ’s nachts fatsoenlijk te gedragen in het verkeer en nabij woningen.
 4. Er zijn tijdens de Bossche 100 drie hoofdrusten voorzien. Het is niet toegestaan daar zelf meegebrachte etenswaren of drinken te nuttigen. Indien de marsleiding dit toch constateert, wordt de deelnemer gevraagd dit niet te doen. Indien de deelnemer hier geen gehoor aan geeft, wordt de deelnemer beschouwd als uitvaller.
 5. De deelnemers ontvangen bij vertrek een routeboekje met daarin een tijdschema met een verplichte vertrektijd op de drie hoofdrusten. Deelnemers dienen zich aan dit tijdschema te houden. Eventuele aanpassingen van dit tijdschema worden door de marsleiding op hoofdrusten bekend gesteld.
 6. Indien men sneller loopt dan het geplande tijdschema, loopt men kans posten of bepijling te missen. Te vroeg vertrekken van hoofdrusten is verboden: de marsleiding zal de deelnemer in dat geval beschouwen als een uitvaller. Indien men naar de mening van de marsleiding te ver achter raakt op het geplande tijdschema, zal de marsleiding de deelnemer beschouwen als een uitvaller. De deelnemer zal begeleid worden tot aan de ochtenduren en zal worden afgezet op een nabijgelegen station, zodat hij of zij zelfstandig per openbaar vervoer naar Den Bosch of naar huis kan reizen.
 7. Er zijn bij de eerste twee hoofdrusten twee extra lussen beschikbaar van ieder ongeveer 4 km. Deze lussen zijn niet gepijld: er wordt een genummerde routebeschrijving met ingetekende kaart verstrekt aan iedere deelnemer van deze lussen.
 8. Om in aanmerking te komen voor de LDW-stempel en een herinnering voor 110 km, dient men beide lussen te hebben gelopen. Men mag niet starten op de extra lussen indien men minder dan 50 minuten voor de uiterste vertrektijd arriveert op de hoofdrust.
 9. Op iedere extra lus treft de deelnemer langs het parcours één of meer ‘eerlijkheidsboeken’. Iedere deelnemer dient een pagina uit dit boek te scheuren en deze pagina op de hoofdrust samen met de genummerde routebeschrijving ter controle te tonen aan de marsleiding.
 10. Indien iemand uitvalt, vervalt ook het recht van die deelnemer op een herinnering of LDW-stempel.
 11. Sanctie: van deelnemers die zich niet houden aan de aanwijzingen van de marsleiding, wordt bij volgende edities van de Bossche 100 de inschrijving niet geaccepteerd. In artikelen 2, 3, 4 en 6 zijn gronden genoemd om deelnemers van toekomstige edities uit te sluiten.
 12. Bij ernstige gladheid, zware sneeuwval of andere extreme omstandigheden kan de marsleiding besluiten uit te wijken naar een noodscenario, waarbij deelnemers tweemaal dezelfde lus van 50 km lopen nabij Den Bosch. Het gebruik van dit noodscenario vergroot de veiligheid van de deelnemers en de vrijwilligers van de organisatie.
 13. Vlak voor of in het eerste weekend van november opent jaarlijks de inschrijving van de Bossche 100. De volgorde wordt bepaald door de volgorde van ontvangst van de inschrijvingen, mits de inschrijving binnen enkele dagen vergezeld gaat van betaling van het inschrijfgeld.
 14. Het maximale aantal deelnemers is 110, tenzij het bestuur van Stichting Bossche 100 anders besluit en dat via de site bekend stelt. Inschrijvers die niet tot de eerste 110 behoren, worden op een reservelijst geplaatst en bij afmeldingen in volgorde van inschrijving toegelaten.
 15. Een inschrijving is niet overdraagbaar: indien men niet kan of wil deelnemen, vervalt de inschrijving en bepaalt de organisatie wie vanaf de reservelijst de vrijgekomen plaats overneemt.
 16. Het bestuur van Stichting Bossche 100 werft onder de inschrijvers regelmatig vrijwilligers om werkzaamheden op of rond het parcours uit te voeren. Die vrijwilligers maken geen deel uit van het maximale aantal inschrijvingen van 110.
 17. Bij inschrijving gaat u akkoord met eventuele Coronamaatregelen zoals deze van kracht kunnen zijn tijdens de Bossche 100. (Ter illustratie: als er in januari een toegangsbewijs nodig is voor een sportkantine of horecagelegenheid, moet u in het bezit zijn van zo’n toegangsbewijs om deel te kunnen nemen. In het weekend van de Bossche 100 kunnen de nachten koud en nat zijn en onze tocht kent verplichte rustpauzes. Onze vrijwilligers op deze locaties zullen niet naar buiten komen om uw aanmelding aan te nemen of uw nummer te noteren: voor deelname moet u in staat zijn naar binnen te komen.)
 18. Begin januari zal de organisatie besluiten of de Bossche 100 doorgaat op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Op dat moment moet de organisatie immers de grote financiële uitgaven gaan doen. Bij annulering krijgen deelnemers hun inschrijfgeld terug, met aftrek van 5 euro per deelnemer om de vaste organisatiekosten (KWBN-lidmaatschap, bank en website) te kunnen betalen.
 19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de marsleiding.

‘s-Hertogenbosch, 1 november 2023